top of page

nagradna igra - pravila in pogoji

Nagradna igra traja od 1.8.2019 do 10.8.2019 do polnoči. Nagradna igra ni v povezavi z Instagramom in Facebookom, kjer poteka.Kako lahko sodeluješ?


1. s komentarjem pod objavo, kjer označite vaše prijatelje, za katere mislite, da bi jim jeklenička prišla prav

2. Všečkajte oz. sledite Helenine čarovnije in Kinetic reactor

3. Veseli bomo tudi kakšne delitve 


Nagrada je ena – 1 jeklenička Kinetic reactor.


Pogoji za sodelovanje so

Organizator in izvajalec nagradne igre je Helenine čarovnije v sodelovanju s Kinetic reactor (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna igra poteka na FB strani in IG strani Helenine čarovnije od  1.8.2019 do vključno 10.8.2019 in vključuje izdelek v vrednosti manj kot 40eur.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

- oddajo svoje podatke na spletni strani nagradne igre,

- so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let,

- izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

- V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora  nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali  na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo  zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne  smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu nagradne igre  ter njihovi ožji družinski člani.

- Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči vpisati in oddati svoje podatke v fb  (ali ig) objavi nagradne igre.

- Sodelujoči si svoje možnosti pri žrebu lahko poveča s privabljanjem prijateljev. Organizator v nobeni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene  elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije te nagradne igre je strogo prepovedano.  Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost. Organizator si na zahtevo državnih organov pridržuje pravico  posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma  dejanjem.

- Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih  programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo  onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega  ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko  izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve  škode.

- Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje z enim Facebook in Instagram profilom . V primeru, da se ugotovi, da je  oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do  nagrad.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

- kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in  sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni  igri in/ali tretji osebi,

- nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,

- nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev,  izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko  začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,

- kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel  zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v  nasprotju s prisilnimi predpisi.


Nagrajenci glavnih nagrad v nagradni igri bodo določeni z naključnim  žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za  sodelovanje. Rezultati  žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.


Glavno žrebanje bo potekalo 11.8.2019, sodelujoči pa bodo v FB (in IG) story komentarju obveščeni o zmagovalcu.


Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja  obvestila o nagradi na naslov organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade.

Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih  podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v  tem primeru ne podeli. Nagrajenci bodo najkasneje v roku 10 dni po zaključku nagradne igre navedeni tudi na spletni strani organizatorja.


Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo  dejansko podelitev nagrade.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih  stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih  okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali  konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe  pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo  sodelujočih.

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov helenine.čarovnije@gmail.com

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Varovanje podatkov  Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev  posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS,  št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke  sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te  nagradne igre in za namene neposrednega trženja ter neposrednega trženja  s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju,  ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo Organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo  za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredoval  tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.


Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani nagradne igre, na Facebook strani organizatorja, v e-poštnih sporočilih nagradne igre ali drugih kanalih  obveščanja.

Izvajalec bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelave analiz ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.


Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih  podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosi organizator.


Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot  celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v nagradni igri. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki  spremembi pravil.

Preklic sodelovanja: Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje  sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov  helenine.carovnije@gmail.com

Sporočilo mora biti poslano iz elektronskega  naslova s katerim je oseba sodelovala v nagradni igri. Po prejemu tega sporočila, bo sodelujoči izključen iz žreba.

Reševanje pritožb: Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova helenine.carovnije@gmail.com

V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil  sodelujočega, po potrebi tudi druge udeležence.


Ostalo:  S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page